MENIU
{{ basket . total_qty }}
In Bucuresti si Ilfov livram in ziua urmatoare plasarii comenzii, de luni pana vineri. In tara pregatim comenzile pana inclusiv joi si le predam curierului in ziua pregatirii

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica”) prezinta modul în care proprietarul paginii de internet www.froopt.ro, respectiv societatea noastră, Agro Delivery SRL, cu sediul în Chitila, Cladirea 4, zona B din cadrul Catted Business Park, jud Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/66/2022, având CIF RO43381839, telefon: 0728122822, e-mail: ioana@froopt.ro, vă prelucrăm datele cu caracter personal puse la dispoziție nouă prin intermediul paginii de internet, în ce scop le colectam, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi. În legătură cu această prelucrare de date cu caracter personal, Agro Delivery SRL are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Va prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Luam toate masurile rezonabile pentru a nu prelucra prin intermediul Paginii de internet www.froopt.ro (în continuare, ”Pagina de internet”) date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 16 ani.

Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentei Politici sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor detaliate în cele ce urmează, va rugam sa ne contactati la urmatoarele date de contact:

 • adresă poștală: Catted Business Park - Hala 4 - Zona B - Clădirea C4 – Drum Centura Chitila - Dragomiresti, Tarla. 25, Parcela 109/1/1, Chitila, jud. Ilfov, România; vă rugăm să adăugați pe plic mențiunea ”Solicitare GDPR”
 • email: office@froopt.ro

 

I. DEFINITII

Datele cu caracter personal (Date) - orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată - o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoana împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terță - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Anonimizare - înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care sa transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP- înseamnă autoritatea publică independentă de supraveghere din Romania, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

II. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Agro Delivery SRL se supune întotdeauna principiilor prevăzute de legislația în vigoare:

 • Toate prelucrările de date au un temei legal valabil și se fac în mod echitabil;
 • Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm, precum și ce drepturi au cu privire la datele lor;
 • Datele se colectează și se prelucrează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Suntem preocupați să folosim doar date exacte și, în cazul în care este necesar, vom avea grijă să fie actualizate sau rectificate, după caz;
 • Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Agro Delivery SRL se va asigura că respectă principiile atât în ceea ce privește activitățile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limita la, noi sisteme IT.

 

III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 1. În calitate de utilizator al paginii noastre de internet, www.froopt.ro , vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv adresa de IP, data și ora accesării, tipul de browser de pe care se accesează Pagina de internet) colectate prin module de tip cookies, în scopul asigurării securității traficului sau pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul informativ al Paginii noastre de internet. Puteți găsi mai multe detalii despre acest scop de prelucrare aici și în Politica noastră de cookie-uriÎn cazurile în care prelucrarea folosește asigurării securității și integrității traficului și funcționării website-ului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale ce ne revin de a aplica măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrărilor. Pentru celelalte scopuri, modulele cookie pot fi configurate conform consimțământului și preferințelor dumneavoastră.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum informații despre activitatea dumneavoastră online pe alte pagini de internet ale entităților :pentru a vă furniza publicitate adaptată preferințelor personale. În acest sens, navigând pe diferite pagini de internet, vă putem furniza conținut publicitar cu privire la produse sau servicii față de care ați manifestat interes atunci când ne-ați vizitat Pagina de internet.

 1. Cu ocazia vizitării paginii noastre de internet, ne puteți trimite mesaje electronice prin intermediul sectiunii „Contact” de pe www.froopt.ro . În acest caz vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, telefon și adresa de e-mail) pentru a vă putea răspunde solicitării adresate, iar temeiul legal al acestei activități de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia completării formularului de contact.
 2. În cazul în care sunteți un client sau potențial client, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat (nume, prenume, adresă poștală, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail) ca să putem să vă procesăm comanda plasată pe www.froopt.ro și să livrăm produsele pe care le-ați comandat de pe acest site. În această situație, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea efectuării unor demersuri în vederea încheierii unui contract în urma solicitării dumneavoastră, respectiv necesitatea executării contractului.

În plus, avem obligația de a respecta obligațiile impuse în sarcina noastră prin normele legale aplicabile calității noastre de furnizor de produse (de exemplu, obligația de cunoaștere a clientelei, obligația de raportare către autoritățile fiscale, obligațiile în materie financiar contabilă, obligațiile în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism). În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii unei obligații legale.

 1. În cazul în care sunteți un candidat și aplicați pe secțiunea Cariere de pe www.froopt.ro pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Agro Delivery SRL sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul societății noastre, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ati frunizat (nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă domiciliu/reședință, starea civilă, tip&serie&numar act de identitate, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională si orice alte date pe care ni le oferiți prin CV-ul dumneavoastră sau alte documente/înscrisuri, inclusiv capacitatea juridică şi medicală pentru a vă îndeplini activitatea) în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră. În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este dat de consimțământul dumneavoastră și/sau de executarea formalităților premergătoare încheierii contractului de muncă, acest temei acoperind și demersurile efectuate de noi, la cererea dumneavoastră, pentru evaluarea candidaturii dumneavoastră.
 2. Atunci când sunteți reprezentant al vreunuia dintre producătorii sau fermele de la care ne aprovizionăm, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (numele, prenumele, calitatea de reprezentant, imaginea foto-video) în scopul de a face cunoscute utilizatorilor și clienților noștri originea și producătorii produselor pe care le oferim pe www.froopt.ro și de a asigura transparența procesului. În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțâmântul exprimat de dumneavoastră după ce ați fost informat cu privire la acest scop al prelucrării
 3. Atunci când interacționați cu Pagina de internet de pe reţelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina de internet YouTube, aceastea ne informează că v-am avut ca vizitatori. Prin conexiune, puteţi accesa Pagina de internet direct din contul dumneavoastră Facebook, Instagram sau prin conexiune de pe pagina de internet YouTube. În această situație, rețelele de socializare Facebook, Instagram și/sau pagina de internet YouTube vă pot asocia cu profilul Agro Delivery SRL/FROOPT. În cazul în care ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoatră de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina YouTube, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje.

În toate aceste cazuri, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţelele de socializare Facebook, Instagram sau de pe pagina de internet You Tube și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoatră. Puteți modifica aceste preferințe confom politicilor de confidențialitate Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875), respectiv YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=en). În situația în care nu doriti ca Facebook să asocieze datele colectate la accesarea Paginii noastre web cu contul dumneavoastra de Facebook, vă recomandăm să vă deconectați de pe Facebook înainte de accesarea Paginii noastre de internet.

 1. Utilizarea tehnologiilor plug in: puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de Facebook, Instagram, YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe Pagina de internet. În acest caz, rețelele sociale respective ar putea desfășura prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin. Aceste rețele de socializare au propriile politici privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți modifica aceste preferințe confom acestor politici ale terților, pe care nu le putem controla.
 2. În cazul în care v-ați dat acordul expres prealabil, vă vom prelucra datele cu caracter personal (numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon) pentru a vă transmite newslettere si SMS și a vă ține la curent cu promoțiile și ofertele noastre.
 3. În plus și în completarea celor arătate anterior, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (după caz: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, adresă domiciliu/reședință) în următoarele scopuri: pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră, pentru soluţionarea eventualelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri pe care ni le transmiteți, pentru protejarea împotriva încălcării drepturilor sau siguranţei companiei noastre, pentru protejarea site-ului web și a utilizatorilor acestuia împotriva atacurilor cibernetice și a fraudelor informatice, pentru respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite; pentru dovedirea cererilor/acordurilor cu privire la anumite aspecte solicitate/ageate. În aceste cazuri, temeiurile prelucrării pot fi reprezentate, în funcție de fiecare caz în parte, de următoarele: Consimțământul - În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut în această Politică sau în alte documente speciale ce v-au fost aduse la cunoștință, Agro Delivery SRL va obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus menționate. ; Executarea/Încheierea unui contract - Prelucrarea este necesară pentru executarea de către Agro Delivery SRL a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract (de exemplu, pentru a vă transmite o ofertă de servicii la solicitarea dumneavoastră etc.). ; Obligație legala - Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului Agro Delivery SRL, obligație stabilită de legislația UE sau a unui Stat Membru, inclusiv România (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile de facturare și de raportare prevăzute de lege etc.). ; Interes legitim - Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Agro Delivery SRL sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială etc.).
 4. Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă facându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei, inclusiv îndeplinirea principiilor de legalitate reglementate conform art.6, alin. (4) din GDPR.

 

IV. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

În situații temeinic justificate, Agro Delivery SRL poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către alte persoane, care, în funcție de fiecare situație concretă în parte, pot avea calitatea de operatori independenți / operatori asociaţi sau împuterniciţi: 

•    Transportatorii cu care cooperează Agro Delivery SRL pentru a vă livra produsele comandate;
•    Programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa programelor informatice și a site-ului web;
•    Specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii, precum și cei care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice;
•    Furnizorii de servicii de cloud cu care colaborăm;
•    Societăți cu care colaborăm în scopuri de efectuare de comunicări comerciale;
•    Specialiști IT care se ocupă de furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor (a se vedea detalii în secțiunea Politica de cookie-uri;
•    Societăți cu care colaborăm în scopuri de resurse umane, facturare, contabilitate și auditare;
•    Alți colaboratori sau contractori cu care Agro Delivery SRL a încheiat relații contractuale în vederea livrării produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastră;
•    Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc., în caz de litigiu);
•    Autorități și organisme publice, organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe servere aflate pe teritoriul UE, în condiții de maximă siguranță. Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE și a Spațiului Economic European (EU + Islanda+ Lichtenstein + Norvegia). 

 

V. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la date Dreptul de a obține, o dată pe an în mod gratuit, o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare. Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă va fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.

Răspunsul la cererea de acces se transmite într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen va putea fi extins cu maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

 • Dreptul la rectificarea datelor Semnifică corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete. Vă rugăm să aveți în vedere că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen putând fi extins cu maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat Semnifică dreptul de a ne cere și obligația noastră de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele situații:
  • prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  • prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile Agro Delivery SRL;
  • prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;
  • prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
  • prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării Acest drept se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării Acestui drept i se va da curs cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă rugăm totodată să aveți în vedere că vă puteți opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul Acest drept este aplicabil în cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, situație în care aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa: office@froopt.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimțămăntului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.\
 • Dreptul la portabilitate Semnifică dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta Politică sau în alte documente prin care v-am informat cu privire la prelucrarea datelor dvs., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator (doar dacă aceasta transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic), în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP Aveți acest drept în cazul în care considerati că prelucrarea datelor dvs. este făcută de Agro Delivery SRL cu încălcarea legii, când vă puteți exercita:
  • dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: dataprotection.ro);
  • dreptul de a formula acțiune în justiție.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege sau are la bază consimțămntul dumneavoastră explicit.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața unei autorități de supraveghere sau de a vă adresa instanței, conform celor de mai sus, oricare dintre aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poștă, la adresa din Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Expoziției, Nr. 2, Bloc corp C6, Etaj 1; vă rugăm să adăugați pe plic mențiunea ”Solicitare GDPR”;
 • prin email, la adresa: office@froopt.ro

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință absolut necesară pentru perfectarea contractului, iar nefurnizarea acestor date (inițială sau survenită ulterior prin exercitarea drepturilor dvs.) poate conduce la imposibilitatea livrării de către Agro Delivery SRL  a produselor pe care le-ați solicitat.

 

VI. MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate în aplicațiile utilizate de noi, pe adresele de e-mail de companie ale angajaților noștri, la nivel general pe un server central de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website şi cu acces permis, atunci când este necesar și în limita în care este necesar, împuterniciților. Atunci când împuternicițilot li se permite accesul la datele dumneavoastră și are loc un proces de transfer pe server sau prin e-mail, datele dumneavoastra vor fi transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a societăţii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site diferă în raport de scopul și temeiul prelucrării: 1)

 

VII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Agro Delivery SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate a datelor, precum și a altor riscuri similare.

 

Prezenta Politică în vigoare începând cu data de [20.05.2021].

Prezenta Politică poate fi actualizată periodic.

Fii la curent cu ultimele noutăți de la Froopt!